Management ptačí lokality na travních porostech
hnízdiště chřástala polního

Přes velmi nesnadná pozorování Chřástala polního se podařilo našemu zaměstnanci panu D. Zajícovi vyfotografovat skvělý důkaz praktického dopadu ekologického zemědělství. Snímky Chřástala polního z lokality Příbram pod Bukovou horou, jsou velmi přesvědčivým dokladem o prospěšnosti ekologického zemědělství pro dnešní společnost i budoucí generace.

Chřástal polní, celosvětově ohrožený druh, je zařazen v příloze 1 měrnic ES o ptácích a je proto povinností ho chránit vyhlašováním zvláště chráněných území (SPA). Je rovněž chráněn Bonnskou a Bernskou úmluvou. Patří k prioritním evropským druhům ptáků, pro které Bird Life International vypracoval akční plány na ochranu."

životní prostředí - chřástal
životní prostředí - chřástal
životní prostředí - chřástal
životní prostředí - chřástal
životní prostředí - chřástal
© 2024 - Spojené farmy