Obecně prospěšné činnosti Spojených farem

1) Českolipsko – okolí České Lípy

 • Svůj vztah k ochraně přírody a životního prostředí skupina Spojené farmy a.s. prokazuje i spoluprací s obcí Břevniště v poslední úpravě památného dubu. Strom byl ošetřen a před ním se nově nachází cedule Památný strom
 • spolupráce při cyklistických závodech Hidden Power SixNumbers 2008 v k.ú. Cvikov pořádaných ve dnech 11.-17.8.2008, kdy jsme umožnili zřídit stanové městečko na našich pozemcích. Zároveň jsme umožnili, aby trať závodu vedla i přes naše pozemky. Vyjádření pořadatele.
 • pronájem pozemku v k.ú. Radvanec za symbolickou cenu 1,-Kč pro pořádání stanového tábora Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko "Štika" Turnov
 • Biotřešně - den v ekologickém sadu (soubor DOC 1,3 MB)
 • MěÚ Cvikov – pomoc při výsadbě obecních stromů
 • Kynologický areál Nový Bor – sekání ploch před kynologickými závody
 • Pravidelný sponzorský příspěvek na Zákupské slavnosti
 • Příspěvek na rekonstrukci místní komunikace v Zákupech
 • Aktivní spolupráce s Orgány ochrany přírody Libereckého kraje a péče o vzácné druhy rostlin a živočichů, které se vyskytují na našich loukách a pastvinách

2) Děčínsko - Šluknovsko

 • Poskytnutí pozemků zdarma pro pořádání letního dětský tábora o.s. SOLAND s návazností na TJ Lokomotiva Liberec (roky 2012 a 2013)
 • Pomoc obci Lipová s přípravou obecních pozemků pozemků při místních slavnostech - Lipovský jarmark 24. – 26. května 2013.
 • Spolupráce se Střední školou zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse v Děčíně – Libverdě. Studentům 2. ročníku studijního oboru veterinářství umožňujeme dvoudenní exkurze v Bioparku spojenou s návštěvou farmy.
 • Biopark finančně podporuje akci Pytlákova schovanka - cyklistický orientační závod jehož výtěžek jde ve prospěch Dětského domova v Lipové a zároveň jsou děti z domova účastníky závodu – www.pytlakovaschovanka.info/index.php
 • Občanská společnost Nová Víska a Kozí farma Babkovy společnosti - osoby s mentálním postižením – zemědělské služby
 • Technická výpomoc pro OÚ Lipová - údržba obecních prostranství
 • Nadstandardní spolupráce s CHKO Labské pískovce při ochraně krajiny - frézování náletů mimo bloky, oplocování močálů mimo LPIS
 • Technická výpomoc občanskému sdružení SOS Varnsdorf-Studánka při akcích pro děti - převoz materiálu + personál
 • Spolupráce s dětským domovem Lipová při rozvíjení zájmových aktivit dětí na zahradnickém pozemku a v chovu drobných zvířat - dodávka kompostu, slámy a sena

3) Českolipsko - západ

 • Spolupráce se Střední školou zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse v Děčíně – Libverdě (praxe na dojírně a u dojného skotu)
 • Poskytnutí pozemku pro pořádání orientačního běhu, který organizovala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • Spolupráce s White light (občanské sdružení zabývající se léčbou drogových závislostí) - sběr kamene na loukách (ergoterapie)
 • Spolupráce zemědělskou školou (umožnění krátkodobé praxe + min. 2x ročně exkurze do podniku) + vznikající dlouhodobá spolupráce na uplatnění absolventů v zemědělské praxi
 • Spolupráce a vzájemná výpomoc s obcí Horní Police (např. sečení obecních ploch v intravilánu, využití obecních nezaměstnaných na čištění silnic při výjezdu zemědělské techniky, dočištění senážních jam apod.)
 • Obnova a rekonstrukce starých třešňových sadů na katastru obce

4) Chebsko - Hazlovsko

5) Chebsko - sever

 • rekonstrukce komunikace Nový Kostel – Božetín
 • pomoc při vybudování rybího přechodu - Jez Jindřichov (PDF)
 • bezplatné poskytnutí bývalého letiště Hasičskému záchrannému sboru Cheb pro hasební techniku (nouzová plocha pro přistávání letadel k hasebním účelům)
 • spolupráce s okolními obcemi při vyvážení kontejnerů na skládky
 • spolupráce s Mysliveckými sdruženími - v zimních měsících pomoc při dopravě krmiva pro zvěř, nebo prohrnování lesních cest
 • propůjčení pozemku Městskému úřadu Skalná na Den dětí

6) Českolipsko - východ

7) Liberecko – okolí Frýdlantu

 • první stávající odrážku upravit tak, že se k ní přidá „- praxe zahraničních studentů apod.“
 • Spolupráce s Mysliveckým sdružením Harta Višňová – příprava mysliveckých zvěřních políček - diskování.
 • Bezplatný pronájem pozemku a jeho příprava na táboření mladých skautů.
 • Materiální pomoc Střední škole hospodářské a lesnické při pořádání „Zemědělské olympiády“
 • Spolupráce při pořádání střihačského kurzu SCHOK – poskytnutí technického zázemí a cvičných zvířat.
 • spolupracujeme se Střední školou hospodářskou a lesnickou z Frýdlantu
 • Přenechání pozemku JUNÁKU, svazu skautů a skautek Liberec na pořádání letního skautského tábora pro děti v Jindřichovicích pod Smrkem
 • Přenechání pozemku Otevřenému sdružení ekologicky smýšlejících lidí DUHOVÁ RODINA na táboření koncem léta v týpí a ve stanech v souladu s přírodou
 • Umožnění přístupu na pozemek při pořádání závodů výcviku služebních psů Policii České republiky.
 • Spolupráce s Mysliveckým sdružením Krásný Les (poskytujeme jim chlévský hnůj na jejich políčko)
 • Umožňujeme po sklizni využívat pozemek leteckým modelářům a k letecké činnosti rogalistům.

8) Děčínsko - Verneřicko, severovýchod Litoměřicka

 • Turistická trasa k přírodní rezervaci Kamenná hůra v obci Merboltice
 • Rozšíření spolupráce se Střední zahradnickou a zemědělskou školou Děčín-Libverda z počátečního jednoho žáka vykonávali v naší společnosti v roce 2008 praktické vyučování již 4 žáci
 • Výpomoc dobrovolným hasičům města Verneřice (zapůjčení traktoru).
 • Podpora Muzeální železnice Zubrnice (sponzorský příspěvek).
 • Účast pracovníků společnosti při akci na záchranu historických sadů v obci Levín pořádané CHKO České středohoří.
 • výpomoc obci Valkeřice se zimní údržbou silnic
 • finanční příspěvek městu Verneřice na Den dětí
 • podpora místního mysliveckého sdružení formou zapůjčení vleku
 • spolupráce s léčebnou White light - sběr kamene na loukách (ergoterapie = léčba prací)

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo